Esmo - Yhdistyksen säännöt
ESMO
Matkalentämiseen keskittynyt moottorilentokerho Malmilla - EFHF

Espoon Moottorilentäjät ry:n säännötNight flight to EFJY

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1§ Yhdistyksen nimi on Espoon Moottorilentäjät ry (ESMO) ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siviili- ja "urheiluilmailua.”

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii herättämään ja ylläpitämään innostusta siviili- ja urheiluilmailuun, antamaan mahdollisuuksiensa mukaan lentokoulutusta ja opetusta ilmailusta kiinnostuneille jäsenilleen, järjestämään tilaisuuksia jäsentensä lentotaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä järjestämään erilaisia ilmailua koskevia informaatio- ja esitelmätilaisuuksia.

3§ Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, järjestää lentonäytöksiä ja muita maksullisia tilaisuuksia, harjoittaa kioski-, kahvila- ja ravintolatoimintaa, järjestää arpajaisia ja myyntejä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän taloudellisen edun hankkiminen jäsenilleen.

Jäsenet

4§ Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat fyysiset henkilöt, jotka ovat täyttäneet 17 vuotta ja jotka johtokunta on sille kirjallisesti esitetystä hakemuksesta hyväksynyt. Yhdistyksen kokous voi myös ottaa uuden jäsenen sille suullisesti esitetystä anomuksesta.

Kannatusjäseneksi voi johtokunta hyväksyä fyysisen tai juridisen henkilön.

Kunniajäsenekseen voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi.

5§ Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin yhdistyksen toimintaperiaatteita tai vahingoittanut sen mainetta. Jos yhdistyksen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen eikä ole suorittanut sitä kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa ajassa, voi johtokunta niin ikään erottaa jäsenen yhdistyksestä.

Maksut

6§ Jokaisen yhdistyksen jäsenen on suoritettava liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu johtokunnan määräämään aikaan mennessä. Näiden maksujen suuruuden määrää yhdistyksen kokous vuosittain syyskokouksessaan. Kunniajäsenten ei kuitenkaan tarvitse suorittaa jäsenmaksuja.

Johtokunta

7§ Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 3-6 muuta jäsentä. Johtokunta valitaan vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta johtaa yhdistyksen toimintaa, hoitaa sen juoksevat asiat, ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet, virkailijat ja toimihenkilöt, hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta, edustaa yhdistystä sekä kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle.

Johtokunta valitsee keskuudestaan itselleen sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat virkailijat.

8§ Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet johtokunnan jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Johtokunta voi keskuudestaan valita työvaliokunnan, jonka puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja ja jäseninä johtokunnan valitsemat jäsenet. Työvaliokunta toimii johtokunnan valvonnan alaisena ja sen antamien ohjeiden mukaan.

Johtokunta voi tarvittaessa perustaa erilaisia toimikuntia suorittamaan johtokunnan toimikunnalle antamia tehtäviä.

10§ Johtokunnan ja työvaliokunnan sekä tarvittaessa toimikuntien kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka oikeellisuuden tarkistaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Kokoukset

11§ Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kevätkokoukseensa maalis- huhtikuussa ja varsinaiseen syyskokoukseensa marras- joulukuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään silloin kun johtokunta harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään viidennes yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin annetaan vähintään 8 vuorokautta ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään 3 vuorokautta ennen kokousta näiden sääntöjen 17§:ssä määrätyllä tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, älköönkä muista asioista kokouksessa tehtäkö päätöstä ellei puheenjohtaja tai 2/3 kokouksessa läsnä olevista niin halua. Sellaisista asioista, joista mainitaan yhdistyslain 14§:n 1 momentissa ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä, ellei niistä kokouskutsussa ole mainittu. Mikäli sellaisesta asiasta, josta ei ole kokouskutsussa mainittu, tehdään päätös yhdistyksen kokouksessa, on sen oltava yksimieleinen.

12§ Yhdistyksen kokouksissa käsitellään johtokunnan esittämiä asioita sekä niitä jäsenten esityksiä, jotka on lähetetty johtokunnalle vähintään 4 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

13§ Yhdistyksen kevätkokouksessa on päätettävä seuraavista asioista:

1) johtokunnan antamasta kertomuksesta edeltäneeltä toimintavuodelta,
2) tilintarkastajain yhdistyksen hallinnosta ja talouden hoidosta antamasta kertomuksesta,
3) niistä toimenpiteistä, joihin mahdollisesti on aihetta edellä mainitun kertomuksen johdosta,
4) tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

14§ Yhdistyksen syyskokouksessa on päätettävä seuraavista asioista:

1) johtokunnan laatimasta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle toimintavuodelle,
2) liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
3) johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinnasta.

Äänioikeus ja äänestys

15§ Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus yhdistyksen jäsenillä, ei kuitenkaan kannatusjäsenillä.

Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan 8§:ssä mainittuja periaatteita. Mikäli joku yhdistyksen jäsen pyytää salaista äänestystä, on sellainen toimitettava.

Tilit ja tilintarkastukset

16§ Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on luovutettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajain on tarkastettava yhdistyksen hallinto ja tilinpito ja jätettävä tilintarkastuskertomuksensa sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

Erinäisiä säännöksiä

17§ Kokouskutsut ja muut tärkeät tiedonannot jäsenille ilmoitetaan sähköpostitse sekä yhdistyksen kotisivuilla.

18§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.

19§ Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkastavat kokouksessa valitut ja läsnä olleet kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

20§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja jos muutosta kannattaa 3/4 annetuista äänistä. Esityksen mukainen ja näin kannatettu päätös on tehtävä, jotta muutos tulee voimaan.

21§ Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 osan äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se puretaan sen omaisuus ja arkisto luovutetaan yhdistyksen tarkoitusperiä läheisesti toteuttavalle yhteisölle.